PL EN
INWENTARYZACJA BAZ DANYCH W ZAKRESIE REJESTRACJI UŻYTKÓW EKOLOGICZNYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Geodezji, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 253a, 30-149 Kraków
2
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Przemysław Leń   

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stara Wieś 568a, 36-200 Brzozów
Data publikacji: 29-11-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:121–131
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono wyniki inwentaryzacji baz danych w zakresie rejestracji danych na temat użytków ekologicznych. Obszar badań dotyczy granic administracyjnych Miasta Krakowa. Materiał badawczy pozyskano na podstawie analiz istniejących baz danych rejestrujących użytki ekologiczne, których podstawę stanowią powiatowe bazy Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) oraz bazy danych Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) w Krakowie prowadzącego tzw. Kataster wodny. Zgodność niniejszych danych porównano z danymi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) oraz Rejonowej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), a następnie wykonano specyfikację opisową dla wszystkich (zarejestrowanych do kwietnia 2016 roku) 12 użytków ekologicznych. W pierwszej kolejności poddano analizie stopień szczegółowości danych w zakresie rejestracji użytków ekologicznych w katastrze wodnym oraz EGiB, następnie w pozostałych bazach opisowych i przestrzennych obszaru badań. W części badawczej autorzy przeprowadzili inwentaryzację wybranego obiektu w terenie oraz stworzyli dla niego dokumentację opisowo-graficzną osobliwości przyrodniczych. Celem tego opracowania było miedzy innymi zwrócenie uwagi na potencjał turystyczny i przyrodniczy jaki dla dużego miasta stanowi użytek ekologiczny oraz pozyskanie danych do opracowania koncepcji interaktywnej mapy tematycznej osobliwości przyrodniczych, z wykorzystaniem zintegrowanych technik geodezyjnych GPS i GIS. Mapa ta będzie stanowić kolejny etap opracowania i nie stanowi przedmiotu niniejszej publikacji.