PL EN
KINETYKA FOTOKATALITYCZNEGO ROZKŁADU WYBRANYCH MIKROZANIECZYSZCZEŃ ORGANICZNYCH W ŚRODOWISKU WODNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Edyta Anna Kudlek   

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice
Data publikacji: 01-04-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:75–82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono ocenę stopnia usunięcia wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (antracen, benzo(a)piren), ksenoestrogenów (oktylofenol, pentachlorofenol) oraz związków farmaceutycznych (diklofenak) w procesie heterogenicznej fotokatalizy z ich roztworów wodnych sporządzonych na bazie wody zdejonizowanej. Jako fotokatalizator procesu zastosowano ditlenek tytanu w dawce 100 mg/dm3. Kinetykę procesu wyznaczono w oparciu o równanie Langmuira – Hinsherlwooda, przy założeniu pseudo-pierwszorzędowego przebiegu reakcji rozkładu mikrozanieczyszczeń. Ponadto wykonano analizę toksykologiczną próbek roztworów wodnych badanych związków po procesie ich naświetlania przy użyciu testu Microtox®. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesu obniżało się stężenie badanych mikrozanieczyszczeń, a stopień ich usunięcia po 60 minutach przekraczał 90%. Analiza kinetyki procesu wykazała, że utlenianie związków zachodziło najintensywniej w pierwszej fazie prowadzenia procesu naświetlania tj. do 10 minuty. Wykonana ocena toksykologiczna potwierdziła niecałkowity rozkład zanieczyszczeń i generowanie ubocznych produktów wpływających na wzrost toksyczności oczyszczanych roztworów wodnych.