PL EN
Klasyfikacja toksyczności ścieków szpitalnych w odniesieniu do kryteriów ich szkodliwości względem biocenoz wodnych
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
2
Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Konarskiego 18, 44-100 Gliwice
 
 
Data publikacji: 01-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Zgórska   

Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
 
 
Inż. Ekolog. 2019; 4:5-13
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W celu określenia potencjału toksykologicznego, a tym samym prognozowania skutków jakie może wywołać depozycja nieoczyszczonych lub też niedostatecznie oczyszczonych ścieków szpitalnych względem biocenoz zasiedlających akweny wodne stanowiące odbiorniki ścieków po procesie oczyszczania, przeprowadzono analizę ekotoksykologiczną. Badania przeprowadzono na rzeczywistych próbkach ścieków szpitalnych. Zakres analizy ekotoksykologicznej obejmował przeprowadzenie następujących testów: testy immobilizacji skorupiaków Daphnia magna, test przeżywalności skorupiaków z gatunku Thamnocephalus platyourus oraz Artemia salina, a także test inhibicji wzrostu kolonii orzęsków Tetrahymena termophila. W ramach każdego testu, w oparciu o wyniki cząstkowe wyznaczono wartości wskaźników ekotoksykologicznych EC50 (ang. effect concentration), które następnie przekształcono na jednostki toksyczności TU (ang. Toxic Unit) na podstawie których dokonano klasyfikacji toksyczności analizowanych próbek ścieków. W ramach przeprowadzonych badań, próbki ścieków szpitalnych sklasyfikowane zostały jako medium charakteryzującego się ostrą toksycznością. Z przeprowadzonych badań wynika, że ścieki szpitalne stanowią poważne zagrożenie względem organizmów zasiedlających ekosystemy wodne, a ich niedostateczne oczyszczenie lub też niekontrolowany zrzut do środowiska może wywołać katastrofalne skutki względem organizmów zasiedlających narażoną biocenozę.
Journals System - logo
Scroll to top