PL EN
WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE W RÓŻNYCH FRAKCJACH PYŁU ZAWIESZONEGO W POWIETRZU OBSZARÓW ZDOMINOWANYCH EMISJĄ KOMUNIKACYJNĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Ochrony Powietrza, Politechnika Śląska, ul. Konarskiego 22B, 44-100 Gliwice
 
2
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Wioletta Rogula-Kozłowska   

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN ul. M. Skłodowskiej-Curie 34, 41-819 Zabrze
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:25-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy zaprezentowano wyniki badań 16 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) związanych z czterema frakcjami pyłu zawieszonego (PM, PM10, PM2,5 i PM1; frakcje cząstek, których średnica aerodynamiczna mieści się w przedziałach od 30 nm do odpowiednio: 100; 10; 2,5 i 1 µm) prowadzonych w punktach zlokalizowanych na poboczu autostrady i przy ruchliwym skrzyżowaniu w Katowicach. Badania przy autostradzie prowadzono wiosną, a przy skrzyżowaniu latem 2012 roku. Próbki pobierano niskociśnieniowym impaktorem firmy DEKATI. Analizę WWA w próbkach pyłu wykonano metodą chromatografii gazowej. Średnie stężenie sumy 16 WWA związanych z PM, wiosną wynoszące 14,6 ng/m3, było dwa razy wyższe niż latem. Stężenie to było kilku, a nawet kilkunastokrotnie niższe niż stężenia notowane wcześniej w miastach Polski Południowej w zimie. Tymczasem wskaźniki toksyczności, mutagenności i kancerogenności obliczone dla WWA przy autostradzie i skrzyżowaniu były wysokie. Świadczy to o dużym zagrożeniu zdrowotnym generowanym obecnością WWA w powietrzu Katowic także w okresie wiosenno-letnim. Wartości wskaźników diagnostycznych, wskazujące z grubsza na pochodzenie WWA związanych z PM, potwierdziły, że w okresie badań komunikacja była głównym źródłem WWA w obu punktach Katowic.
Journals System - logo
Scroll to top