PL EN
WRAŻLIWOŚĆ MIASTA KALISZA NA ZMIANY KLIMATU − STUDIUM PRZYPADKU
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekologicznych Podstaw Planowania Przestrzennego, Instytut Ochrony Środowiska − Państwowy Instytut Badawczy, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39e, 50-370 Wrocław
 
2
Zakład Ocen Środowiskowych, Instytut Ochrony Środowiska − Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa
 
3
Zakład Ochrony Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska − Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Hajto   

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:8-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu była ocena wrażliwości miasta Kalisza na czynniki klimatyczne jako podstawy opracowania miejskiej strategii adaptacyjnej. Ocenę oparto na danych i informacjach społecznych, gospodarczych i o środowisku – ilościowych i jakościowych. W analizach ustalono, że Kalisz najbardziej wrażliwy jest na fale upałów, powodzie i susze oraz koncentrację zanieczyszczeń powietrza. Grupy ludności najbardziej wrażliwe na fale upałów (dzieci i osoby starsze), stanowiące prawie 25% populacji miasta, w większości (prawie 72%), zamieszkują tereny śródmiejskie i osiedla blokowe, charakteryzujące się parametrami zagospodarowania terenu niekorzystnymi z punktu widzenia komfortu termicznego mieszkańców. W zasięgu wody 100-letniej mieszka ok. 1% ludności miasta, a wody 500-letniej ponad 4%. Powodzie zagrażają także części ujęć wody. Miasto jest podatne na podtopienia w wyniku opadów ulewnych oraz potencjalnie wrażliwe na susze. Ekspansja zainwestowania miejskiego na terenach otwartych po stronie nawietrznej oraz na terenach głównego kanału napowietrzania miasta w dolinie rzeki, spowoduje wzrost wrażliwości miasta na ten czynnik związany z klimatem. Uwzględnienie oczekiwanych zmian klimatu w dokumentach strategicznych rozwoju miasta w dłuższym horyzoncie czasowym powinno polegać na modernizacji sieci kanalizacyjnej, racjonalizacji zużycia wody, rozbudowie infrastruktury błękitno-zielonej, wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych środowisku w ogrzewaniu i transporcie. W dziedzinie społecznej niezbędne jest zapewnienie klimatyzacji w okresie letnim w obiektach usług publicznych – ochrony zdrowia i edukacji.
Journals System - logo
Scroll to top