PL EN
ZMIANY SKŁADU FIZYKOCHEMICZNEGO W WODACH UJĘCIOWYCH NA TERENACH WIEJSKICH POWIATU KLUCZBORSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Infrastruktury Techniki Sanitarnej, Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
2
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
3
BASF Polska Spółka z. o.o., Warszawa
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:210–216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na terenach wiejskich, ze względu na brak sieci wodociągowej, głównym źródłem wody przeznaczonej na cele bytowe są płytko kopane studnie. Jakość wód ujmowanych w ten sposób nie podlega regulacjom prawnym obowiązującym w Polsce, a dotyczącym jakości wody ujmowanej do spożycia przez ludzi, przez co często nie odpowiadają standardom. Problemem stają się studnie, w których zaprzestano prowadzenie poborów wody na cele bytowe po podłączeniu budynku do powstałej sieci wodociągowej. W pracy przedstawiono wyniki badań składu fizykochemicznego wód uzyskiwanych z płytko kopanych studzien zlokalizowanych na terenach wiejskich powiatu kluczborskiego. Analizie poddano zwartość mineralnych form azotu tj. azotanów i azotynów, dodatkowo określono stężenia azotu amonowego oraz fosforanów. Badania uzupełniono zmianami wartości pH i przewodności elektrolitycznej. W przypadku azotanów i azotynów najwyższe stężenia i związane z tym przekroczenia norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia obserwowano w studni 1 i 3. W okresie badawczym zanotowano sezonową zmienność stężeń azotu amonowego przejawiającą się we wzroście tego parametru w miesiącach zimowych. Azot amonowy był także wskaźnikiem, którego przekroczenia zanotowano we wszystkich badanych studniach co najmniej jeden raz w okresie badawczym. Fosforany kształtowały się w analizowanych próbkach na poziomie od 0,12 do 0,17 mg PO4/dm3.
 
REFERENCJE (14)
1.
Baumgart E., Flizikowski J., 2010. Nieużytkowane studnie – recyrkulacja zagrożeń. Inż. Ap. Chem. 49, 5, 18–19.
 
2.
Chmura W., 2008. Badania składu izotopowego azotanów w wodach podziemnych i powierzchniowych – aspekty metodyczne i zastosowania. Praca doktorska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
 
3.
Czajkowska A., 2010. Stopień zanieczyszczenia związkami biogennymi płytkich wód podziemnych w zagospodarowanej rolniczo części zlewni Bierawki. Górnictwo i Ekologia, 5, 4, 91–104.
 
4.
Dozier M., Melton K., Hare M., Hopkins J., Lesikar B.J., 2008. Drinking Water Problems: Nitrates. Available electronically from http:/ /hdl.handle.net/1969.1/87342.
 
5.
Jaszczyński J., Sapek A., Chrzanowski S., 2006. Wskaźniki chemiczne wody do picia z ujęć własnych w gospodarstwach wiejskich w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 6, 2 (18), 129–142.
 
6.
Manhokwe S. Matiashe I., Jombo T.Z., 2013. An analysis of the water quality of groundwater sources in selected high density areas in Gweru Urban, Zimbabwe. Journal of Environmental Science and Water Resource, 2 (9), 302–309.
 
7.
Piekutin J., 2011. Zanieczyszczenia wody gruntowej związkami organicznymi. Inżynieria Ekologiczna, 26, 95–102.
 
8.
Pietrzak S., 2012. Azotany w wodach gruntowych na terenach zajmowanych przez użytki zielone w Polsce. Polish Journal of Agronomy, 11, 34–40.
 
9.
Raczuk E., Biardzka E., Michalczyk M., 2009. Związki azotu w wodzie studziennej w świetle ryzyka zdrowotnego mieszkańców gminy Wodynie (woj. mazowieckie) Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 9, 1 (25), 87–97.
 
10.
Raczuk J., Biardzka E., Charytoniuk B. 2008. Związki azotu w wodach studziennych powiatu łosickiego. Gospodarka Wodna 2, 69–72.
 
11.
Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. Główny Urząd Statystyczny.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 61, poz. 417.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 72, poz. 466.
 
14.
Tałataj I.A., 2008. Jakość wód podziemnych na terenach skanalizowanych w gminie Tykocin. Infrastrukt. i Ekologia Terenów Wiejskich, 5, 99–107.