PL EN
Zróżnicowanie i dynamika roślinności na terenie Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku (Beskid Niski)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Data publikacji: 01-12-2020
 
 
Autor do korespondencji
Anna Salachna   

Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
 
 
Inż. Ekolog. 2020; 4:10-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań roślinności, przeprowadzone na terenie Stacji Bazowej Monitoringu Zintegrowanego Środowiska Przyrodniczego w Szymbarku. W celu oceny tendencji dynamicznych wyróżnionych zbiorowisk roślinnych porównano dane fitosocjologiczne z 1995 i 2011 roku. Analiza DCA oraz wielozmienna analiza wariancji PERMANOVA wykazały brak istotnych statystycznie różnic w składzie gatunkowym porównywanych fitocenoz w badanym okresie. Za pomocą testu Wilcoxona dla par wiązanych odnotowano natomiast istotne statystycznie różnice w wartościach średnich bogactwa gatunkowego oraz wskaźnika jednorodności gatunkowej Pielou. Największe przeobrażenia struktury stwierdzono w zespole rajgrasu wyniosłego Arrenatheretum elatioris Br.-Bl. ex Scherr. 1925, co wynika z dużej wrażliwości tej fitocenozy na zmiany parametrów środowiskowych oraz sposobu użytkowania.
Journals System - logo
Scroll to top