PL EN
BADANIA LABORATORYJNE NAD MOŻLIWOŚCIĄ WSPÓŁSPALANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH Z WYBRANEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Techniki Wodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, Politechnika Koszalińska, 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 2
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:35-44
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych nad możliwością współspalania osadów ściekowych z odpadami gumowymi, jako możliwość termicznego przekształcania zarówno osadów ściekowych, jak i badanych odpadów. Badaniom tym poddano komunalne osady ściekowe, pobrane z Oczyszczalni Ścieków w Tychowie oraz zużyte opony rowerowe. Dodatkowo, określone wyniki porównano z wynikami badań współspalania analizowanych osadów ściekowych w mieszance z miałem węglowych, jako paliwem klasycznym. Wstępnym etapem badań było wykonanie analizy technicznej materiałów użytych do badań. W dalszej części pracy, przedstawiono i poddano ocenie wyniki analizy strumienia gazów spalinowych, powstających w wyniku procesu współspalania badanych odpadów i osadów ściekowych. Mierzonymi parametrami były: cSO2 – stężenie tlenku siarki(IV), cNOx – stężenie tlenków azotu. W badaniach procesu spalania mieszanek użytych do badań, jako zmienne parametry niezależne przyjęto: udział masowy osadów ściekowych w mieszance paliwowej, temperaturę w strefie spalania pieca oraz współczynnik nadmiaru powietrza. Ostateczna analiza właściwości energetycznych mieszanek paliwowych oraz wyników badań warunków spalania tych mieszanek wykazała, że maksymalna wartość udziału osadów nie powinna przekraczać 10%. Wzrost temperatury spalania, znacznie pogarsza jakość termicznego przekształcania analizowanych osadów ściekowych, zwiększając emisje tlenku siarki(IV) a także, w dużo większym stopniu, tlenków azotu NOx. Wzrost zawartości tlenu wraz z powietrzem dostarczanym do komory spalania, był przyczyną zwiększenia emisji tlenków azotu, przy nieznacznych zmianach stężenia ditlenku siarki.
Journals System - logo
Scroll to top