PL EN
Kondycjonowanie osadów ściekowych z wykorzystaniem metody chemicznej i pola magnetycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Brzeźnicka 60A, 42-201 Częstochowa
 
 
Data publikacji: 01-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Kamila Natalia Hrut   

Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Brzeźnicka 60A, 42-201 Częstochowa
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 5:19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania pola magnetycznego do kondycjonowania osadów ściekowych preparowanych uprzednio dualną metodą chemiczną. Osady kondycjonowane były koagulantem żelazowym PIX 113, oraz słabokationowym polielektroliktem Superfloc C – 494. Aby określić wpływ pola magnetycznego na końcowe parametry osadów, badania prowadzono w kilku kombinacjach, różniących się sposobem kondycjonowania, kierunkiem i prędkością przepływu próbek przez solenoid. Dokonano oceny podatności na odwadnianie, której miarą był test czasu ssania kapilarnego i opór właściwy filtracji. Następnie przeanalizowano właściwości reologiczne: krzywe płynięcia i model Ostwalda. Ostatnim elementem prowadzonych badań było określenie jakości cieczy osadowych. W tym celu posłużono się zawartością azotu amonowego i ogólnego węgla organicznego. Na podstawie badań stwierdzono, że wpływ pola magnetycznego na podatność osadów na odwadnianie i ich parametry reologiczne jest zmienny, uzależniony od czynników takich jak kierunek i prędkość przepływu przez cewkę. Najniższymi wartościami oporu właściwego filtracji i czasu ssania kapilarnego charakteryzowały się osady poddane ekspozycji na pole magnetyczne w kierunku N – S, z prędkością 1,0 dm3/min. Analiza właściwości reologicznych wykazała, że próbki kondycjowane w ten sposób charakteryzują się najmniejszymi wartościami naprężeń stycznych i najwyższą lepkością. Ekspozycja osadów na działanie pola magnetycznego wpłynęła na obniżenie zawartości zanieczyszczeń w odciekach.
Journals System - logo
Scroll to top