PL EN
WPŁYW HODOWLI MATERIAŁU ZARYBIENIOWEGO NA JAKOŚĆ WODY POPRODUKCYJNEJ ODPROWADZANEJ DO ŚRODOWISKA
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. K. Królewicza 4, 71-550 Szczecin
 
2
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie, ul. Mickiewicza 3, 70-383 Szczecin
 
 
Data publikacji: 09-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Bonisławska   

Zakład Sozologii Wód, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. K. Królewicza 4b, 71-550 Szczecin, Polska
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:143-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena oddziaływania Ośrodka Hodowlano Zarybieniowego (OHZ), zajmującego się głównie produkcją i podchowem materiału zarybieniowego, na jakość wody poprodukcyjnej. Oznaczano: tlen rozpuszczony w wodzie, zawartość materii organicznej, zdolność buforową wody, stężenie wybranych form azotu i fosforu: (N-NH4+, N-NO2, N-NO3-, azot całkowity, P-PO43-, fosfor całkowity) oraz stężenie jonów chlorkowych. Mierzono także temperaturę wody, przewodność elektrolityczną oraz pH. Wykazano, że woda doprowadzana do OHZ charakteryzowała się dobrą jakością, zapewniającą optymalne warunki wzrostu i bytowania narybku i form młodocianych różnorodnych gatunków ryb (większość oznaczanych wskaźników była w zakresie I klasy czystości). Działalność produkcyjna OHZ powodowała obniżenie jakości odprowadzanej wody poprodukcyjnej w odniesieniu do takich wskaźników jak zawiesina ogólna, materia organiczna oraz fosfor.
Journals System - logo
Scroll to top