PL EN
ZANIECZYSZCZENIE WYBRANYMI METALAMI CIĘŻKIMI GLEB PRZYLEGŁYCH DO OBWODNIC STARGARDU (S10) ORAZ NOWOGARDU (S6)
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
2
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
 
 
Data publikacji: 01-06-2017
 
 
Autor do korespondencji
Kamil Szydłowski   

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Ekologii, Ochrony i Kształtowania Środowiska, ul. Jana Styki 14/6, 71-138 Szczecin
 
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:253-260
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Badaniom poddano dwie drogi szybkiego ruchu: S6 – obwodnica miasta Nowogard oraz S10 – obwodnica miasta Stargard. Próbki gleby pobierano z warstwy 0-30 cm z bezpośredniego otoczenia jezdni (do 1 m od jezdni) - D oraz pobrano próbki w odległości do 20 m od brzegu jezdni– K z miejsc wcześniej ustalonych. W pobranych próbkach oznaczono za pomocą absorpcji atomowej ASA oznaczono: Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn. Na podstawie analiz chemicznych stwierdza się, iż analizowane próbki z badanych obwodnic charakteryzują się zróżnicowanymi średnimi stężeniami zawartości badanych metali ciężkich w zależności od miejsca poboru. Uzyskane stężenia wszystkich wybranych metali ciężkich charakteryzuja się brakiem przekroczeń wartości granicznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [ Dz.U. Nr 165 poz. 1359] dla terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz dla ciągów komunikacyjnych.
Journals System - logo
Scroll to top