PL EN
ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW LEŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LATACH 2009–2014
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Data publikacji: 04-10-2015
 
Inż. Ekolog. 2015; 44:12–18
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu przedstawiono dynamikę zmian użytkowania gruntów leśnych w latach 2009–2014. Badania przeprowadzono na poziomie regionalnym, obejmującym swym zakresem obszar województwa lubelskiego. Materiałem źródłowym były informacje zawarte w zestawieniach zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków. Wykonano analizy dotyczące zmian powierzchni gruntów leśnych oraz uwzględniające zmiany formy władania tymi gruntami. Wyniki badań wykazują tendencję zwiększania powierzchni gruntów leśnych, jednakże tempo wzrostu powierzchni lasów maleje z każdym rokiem. Z poziomu rocznego wzrostu równego 3660 ha w 2010, w 2014 roku obserwowano roczny wzrost powierzchni o wartości zaledwie 1126 ha. Największe zmiany w powierzchni gruntów leśnych zanotowano w 1, 2 i 7 grupie rejestrowej (grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste, grunty osób fizycznych). Przeprowadzone analizy potwierdziły aktualne tendencje zwiększania lesistości województwa lubelskiego
 
REFERENCJE (12)
1.
Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie 2009. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Uwarunkowania zewnętrzne – Synteza. XII 2009, 29–30.
 
2.
GUS 2014. Rocznik statystyczny Województw 2014. Zakład wydawnictw statystycznych. Warszawa, 535–536.
 
3.
Harasimowicz 2002. Ocena i organizacja terytorium gospodarstwa rolnego. Wydawnictwo AR Kraków, s. 30.
 
4.
Kaliszewski A., Wysocka-Fijorek E., Jabłoński M., Młynarski W. 2014. Aktualizacja Krajowego Programu Zwiększania Lesistości 2014. Synteza. Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi. Sękocin Stary, 10, 9–11.
 
5.
Konieczna J. 2013. Znaczenie jakości danych katastralnych w pracach realizowanych w obszarach wiejskich. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN, Oddział w Krakowie, 3(III), 165–178.
 
6.
Ministerstwo Środowiska 2003. Krajowy Plan Zwiększania Lesistości. Warszawa, maj 2003, s. 5.
 
7.
Parzych P., Rymarczyk E., Szabat-Pręcikowska A. 2013. Problematyka wspólnot gruntowych w aspekcie ewidencyjno-prawnym. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN, Oddział w Krakowie, 2(III), 35–46.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. 2001 Nr 38, poz. 454), 2792–2793.
 
9.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2014 poz. 1565, z późn. zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989 Nr 30 poz. 163).
 
11.
Wysocka-Fijorek E. 2014. Społeczne, prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki leśnej w lasach prywatnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (XXIX), z. 3, 216–225.
 
12.
http://witrynawiejska.org.pl/s... (dostęp: 18.08.2014 r.).