PL EN
ZRÓŻNICOWANIE ZBIOROWISK GRZYBÓW WYBRANYCH GLEB ODWODNIONYCH SIEDLISK BAGIENNYCH W DOLINIE RZEKI BIEBRZY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 04-11-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:55-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było wykazanie zróżnicowania zbiorowisk grzybów micromycetes zasiedlają-cych wybrane gleby pobagienne wykształcone na zmeliorowanych łąkach Kotliny Biebrzy. Analizie poddano glebę słabo i średnio zmurszałą. Struktury jakościowe zbiorowisk grzybów zasiedlających analizowane gleby różniły się. Porównując zróżnicowanie zbiorowisk w zależności od stopnia zmurszenia stwierdzono, że w glebie średnio zmurszałej liczba izolatów i gatunków była wyższa w porównaniu z glebą słabo zmurszałą. Wynika stąd, że wzrost intensywności procesu murszenia przyczynia się do zwiększenia różnorodności zbiorowisk grzybów zasiedlających gleby odwodnionych torfowisk. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ siedliska. Grzyby są czułym wskaźnikiem zmian zachodzących w glebie a struktury tych zbiorowisk zmieniają się wraz ze zmianami warunków siedliskowych. Zauważono również, że warstwy murszu były zasiedlane przez zbiorowiska grzybów o zdecydowanie silniej zróżnicowanych strukturach jakościowo-ilościowych w porównaniu ze strukturami zbiorowisk występującymi w torfie. Do najliczniej występujących grzybów w analizowanych glebach należały Penicillium janczewskii, P. simplicissimum i P. waksmanii oraz Helicosporium vegetum.
Journals System - logo
Scroll to top