PL EN
Monitoring obszarów chronionych Dolnej Wisły
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
 
2
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. P. Skargi 2, 85-018 Bydgoszcz
 
 
Data publikacji: 01-02-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dawid Aleksander Szatten   

Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
 
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:19-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie ilościowej i jakościowej oceny stanu wód na obszarach chronionych dolnego odcinka Wisły. Badania obejmowały analizę sieci monitoringu wód powierzchniowych płynących w zlewni Dolnej Wisły w cyklu wodnym 2010-2015. Podmiot badań stanowiła Dolna Wisła na odcinku od Zbiornika Włocławskiego (km 675) do ujścia rzeki do Zatoki Gdańskiej (km 941). Do najważniejszych rezultatów przeprowadzonych badań zaliczyć można: analizę kompletności sieci monitoringu wód Dolnej Wisły w świetle obowiązujących aktów prawa krajowego i europejskiego oraz dokonanie kwantyfikacji osiągniętych ocen stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. Wyniki mają służyć racjonalnemu gospodarowaniu wodami w dorzeczu, rozpoznaniu presji ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa oraz presji hydromorfologicznej. Zakres (ilościowy i jakościowy) sieci monitoringowej wód powierzchniowych Dolnej Wisły jest wystarczający do określenia ich stanu, zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa.
Journals System - logo
Scroll to top