PL EN
OCENA WPŁYWU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM NA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH W STUDNIACH KOPANYCH I GŁĘBINOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UP w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
 
2
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Wodno-Ściekowej UP w Lublinie
 
3
Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności UP w Lublinie
 
4
Zakład Zaawansowanych Technik Utleniania, Instytut Ochrony Środowiska, Politechnika Lubelska
 
 
Data publikacji: 17-10-2014
 
 
Inż. Ekolog. 2014; 39:74-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
pracy przedstawiono ocenę wpływu przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym na jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych w miejscowości Kwasówka w gminie Drelów (woj. lubelskie). Na badanym obszarze nie ma sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, a ludność miejscowa korzysta ze studni kopanych lub głębinowych. Ścieki powstające w gospodarstwach domowych trafiają do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Badania jakości wód podziemnych ze studni wykonywano w 2013 r. W ramach badań wykonano 4 serie analiz, podczas których określano: twardość ogólną, pH oraz przewodność elektrolityczną, jak również zawartość NO3, NO2, NH4, Cl, SO4, Fe, Mn oraz bakterii z grupy coli i coli typu kałowego, bakterii mezofilnych i psychrofilnych. Z badań wynika, że wody ze studni głębinowych są w znacznym stopniu zanieczyszczone żelazem, ponadto w kilku studniach kopanych odnotowano przekroczenie dopuszczalnych stężeń amoniaku, azotanów, manganu i siarczanów. Badania mikrobiologiczne wskazują na wyraźne zanieczyszczenie analizowanych wód studziennych ściekami bytowymi. Należy niezwłocznie podjąć działania mające na celu poprawę jakości wód użytkowanych przez mieszkańców miejscowości Kwasówka.
Journals System - logo
Scroll to top