PL EN
WPŁYW NIEUSZCZELNIONEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 15-06-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:61-68
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań była ocena oddziaływania składowiska, odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na środowisko wód podziemnych zarówno w okresie eksploatacyjnym do 2009 roku, a także w trakcie rozpoczętej rekultywacji. Oceny stanu wód w latach 2007-2015, w rejonie nieuszczelnionego składowiska zlokalizowanego na terenie wyeksploatowanego wyrobiska żwiru przeprowadzono na podstawie badań własnych i monitoringowych otrzymanych z urzędu gminy. Na składowisku składowane były nie tylko zmieszane odpady komunalne, ale także osady ściekowe i w znacznej ilości, bo około 28% odpady paleniskowe. W wodach odpływających z terenu składowiska stwierdzono wzrost wartości wskaźników zanieczyszczeń takich jak: ogólny węgiel organiczny (OWO) i okresowo PWE oraz stężenia metali ciężkich kadmu oraz miedzi. Wykazano, że jakość wód podziemnych była modyfikowana nie tylko składowanymi odpadami, ale również aktywnością rolniczą w jego pobliżu.
Journals System - logo
Scroll to top