PL EN
ZMIENNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNEGO ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ORAZ STĘŻENIA PYŁU WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ WYBRANEJ POZNAŃSKIEJ SZKOŁY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska, ul. Berdychowo 4, 61-131 Poznań
 
 
Data publikacji: 01-12-2016
 
 
Inż. Ekolog. 2016; 50:17-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono analizę zmienności parametrów jakości powietrza realizowanych w dwóch cyklach pomiarowych (marzec 2013 i listopad 2014 r.) w wybranym budynku edukacyjnym z lat 70-tych. Pomiary w każdym cyklu badań przeprowadzono w dwóch salach dydaktycznych o powierzchni 50,3 m2 (S.09 do nauczania początkowego i S.26 dla uczniów gimnazjum). Do analizy wyników badań wykorzystywano głównie pomiary wykonywane przed lekcjami, bezpośrednio po ich zakończeniu oraz na zewnątrz budynku. Sale lekcyjne ogrzewane są grzejnikami płytowo-konwektorowymi, a wymiana powietrza odbywa się za pomocą wentylacji grawitacyjnej. Badania obejmowały ocenę fizycznej jakości powietrza (tygodniowy, ciągły pomiar zmienności temperatury wewnętrznej i zewnętrznej, wilgotności względnej oraz stężenia CO2) oraz mikrobiologicznej (ogólna liczebność bakterii mezofilnych i psychrofilnych, gronkowców, promieniowców, Pseudomonas fluorescens oraz grzybów mikroskopowych hodowanych na dwóch pożywkach). Badania mikrobiologiczne prowadzono przed lekcjami i bezpośrednio po ich zakończeniu. Dodatkowo w tych samych terminach (przed i po lekcjach) pobrano próbki powietrza w celu określenia koncentracji i rozkładu cząstek pyłu w salach w 1 dm3. Uzyskane wyniki badań wskazują, że stężenie ditlenku węgla wahało się w salach od 414 do 3133 ppm, a w środowisku zewnętrznym od 300 do 713 ppm. Temperatura ulegała znacznym wahaniom. Wewnątrz pomieszczeń notowano od 10,0 do 27,1°C, a w tle badań od -1,5 do 23,0°C. Na podstawie wartości średnich można jednak stwierdzić, że problemem jest zbytnie przegrzanie sal lekcyjnych. Wilgotność względna wykazywała dużą zmienność (od 22,6 do 91,6%). Wyniki pomiarów mikrobiologicznych porównano z polskimi wytycznymi (PN), które klasyfikują stopień czystości powietrza w funkcji liczby mikroorganizmów w 1 m3 powietrza. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdzono, że fizyczna jakość powietrza jest niezadawalająca. Okresowe przekroczenie stężenia ditlenku węgla ponad poziom zalecany powoduje, że sale zaliczono do IV kategorii. Wahania temperatury i zbyt wysoka wartość średnia wyklucza zaliczenie pomieszczeń do I kategorii. Duże wahania wilgotności są także niekorzystne dla osób przebywających w salach. Pomiary stężenia pyłu wykazały, że sale sklasyfikowano do najgorszej klasy. W badaniach mikrobiologicznych wykazano, że silniejsze zanieczyszczenie powietrza występuje po lekcjach. Zbyt duże koncentracje bakterii, zwłaszcza mezofilnych i gronkowców mogą negatywnie wpływać na zdrowie uczniów. Identyfikacja drobnoustrojów wskazuje, że w powietrzu są bakterie i grzyby oportunistyczne, alergizujące i potencjalnie chorobotwórcze. Podsumowując wyniki badań można stwierdzić, że w badanych pomieszczeniach okresowo występuje przekroczenie parametrów fizycznych i mikrobiologicznych powietrza.
Journals System - logo
Scroll to top