PL EN
DYNAMIKA ZMIAN ROŚLINNOŚCI W DOŚWIADCZENIU MODELOWYM ZE ZŁOŻEM ODPADÓW PALENISKOWYCH ENERGETYKI WĘGLOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Ekologii, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, ul. Olszewska 12, 00-792 Warszawa
Data publikacji: 04-11-2014
 
Inż. Ekolog. 2014; 40:100–121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie zawiera ocenę przebiegu rekultywacji z udziałem roślin na eksperymentalnych złożach odpadów paleniskowych energetyki węglowej nawożonych kompostami i osadami ściekowymi. Pierwszy etap doświadczenia, dotyczący rekultywacyjnej efektywności zasto-sowanych substancji nawozowych, zrealizowano w latach 2006–2007. Etap drugi podjęto w latach 2011–2012, ukazując wstępne tendencje zmian udziału, plonowania i chemizmu roślin w wykonywanym eksperymencie. W celu ukazania szerszego spektrum dynamiki zmian roślinności obserwacje florystycznekontynuowano w 2013 roku, których wyniki zaprezentowano w niniejszym opracowaniu. Na podstawie tych obserwacji (lata 2011–2013) i uzyskanych wyników stwierdzono, że oprócz roślin wysianych do pojemników doświad-czalnych, duży udział w kształtowaniu pokrywy roślinnej ma także florasamosiewna. Wyniki badań florystycznychi ekologicznych dowodzą, że stosowanie kompostów i osadów ście-kowych tworzy korzystne warunki dla rozwoju spontanicznej pokrywy roślinnej na złożach odpadów paleniskowych. Na podstawie oszacowanego w poszczególnych modelach stopnia pokrycia gatunków roślin najwyższą efektywność rekultywacyjną wykazano w modelach z kompostami Complex (kC) i Radiowo (kRa), a także w modelu z osadem ściekowym (O). Najniższą efektywność wykazano w modelach z kompostami ZUSOK (kZ) i roślinnym (kr). We wnioskach podkreślono udział ekologicznych, systematycznych i syntaksonomicznych grup roślin w procesie rekultywacji złoża odpadów paleniskowych.