PL EN
BADANIA ŚCIEKÓW POUDOJOWYCH W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, Wiejska 45 B, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:27-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Analiza literatury i prasy branżowej wykazała, że ścieki poudojowe nie są dostatecznie poznane i scharakteryzowane co do ich ilości i jakości. Przeprowadzono badania ankietowe na grupie 100 rolników – producentów mleka na temat gospodarki ściekami poudojowymi. W kilku wybranych gospodarstwach województwa podlaskiego przeprowadzono badania ścieków poudojowych w różnych systemach ich produkcji i oczyszczania. W pobranych próbkach oznaczono zawartość: ChZT, BZT5, zawiesiny ogólnej, azotu ogólnego, azotu amonowego, azotu azotanowego, fosforu całkowitego, fosforanów oraz pH. W wyniku badań ustalono, iż rolnicy w swoich gospodarstwach nie kontrolują ilości i jakości odprowadzanych ścieków poudojowych. Ilość i jakość tych ścieków są zależne od zastosowanego systemu dojenia. Substancje chemiczne zużyte do mycia urządzeń do dojenia mają duży wpływ na pH ścieków i mogą powodować powstawanie ścieków o charakterze kwaśnym lub zasadowym.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bednarski W. 1997. Oddziaływanie przemysłu mleczarskiego na środowisko. [W:] Ziajka. S., Mleczarstwo zagadnienia wybrane II. Wydawnictwo ART Olsztyn, Olsztyn, 363–374.
 
2.
Borkowska D. 2005. Użytkowanie mleczne [W:] Litwińczuk, Z., Szulc, T. (red.), Hodowla.
 
3.
i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 108–116.
 
4.
Dąbrowski W. 2005. Wpływ charakteru ścieków mleczarskich na efektywność pracy oczyszczalni. [W:] XII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych. Materiały. Bartkowska I., Dzienis L. (red.), Białowieża, 663–671.
 
5.
Dąbrowski W., Wiater J. 2013. Określenie możliwości zmniejszenia obciążenia oczyszczalni ścieków mleczarskich przez zastosowanie wydzielonego oczyszczania odcieków z przeróbki osadów. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 823–834.
 
6.
Jurczak M.E. 2005. Mleko produkcja, badanie, przerób. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 68–79.
 
7.
Kamieniecki H. 2005. Pomieszczenia inwentarskie i pielęgnacja zwierząt. [W:] Litwińczuk, Z., Szulc, T. (red.), Hodowla i użytkowanie bydła. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 301–323.
 
8.
Kosińska, E. 2013. Ekologiczna forma neutralizacji nieczystości. Wiadomości Rolnicze, nr 12, 10–11.
 
9.
Ostrowska K., Janczukowicz W., Rodziewicz J., Mielcarek A. 2013. Wpływ procesu filtracji na relację między ilością substancji organicznych i związków biogennych w ściekach mleczarskich. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1411–1425.
 
10.
Struk-Sokołowska J., Ignatowicz K. 2013. Współoczyszczanie ścieków komunalnych i mle-czarskich przy zastosowaniu technologii SBR. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1881–1898.
 
11.
Warężak T., Sadecka Z., Myszograj S., Suchowska-Kisielewicz M. 2013. Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalni hydrofitowej typu VF-CW. Annual Set of Environment Protection, Vol. 15, Cz. 2, 1243–1259.
 
12.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11. 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz. 1800).
 
Journals System - logo
Scroll to top