PL EN
ZMIANY W POKRYCIU TERENU A ZDOLNOŚCI RETENCYJNE ZLEWNI CIEKU BOGDANKA
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94, 60-649 Poznań
Data publikacji: 01-02-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 46:61–67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wpływ zmian w pokryciu terenu na stosunki wodne w zlewni cieku Bogdanki o powierzchni 51,9 km2. Przeprowadzone badania i analizy dostępnych materiałów kartograficznych wykazały, że w latach 1940–2012 na wskutek procesów urbanizacyjnych nastąpił znaczny wzrost terenów przekształconych antropogenicznie (z prawie 8% w roku 1940 do ponad 42% w 2012). Obszary zurbanizowane (zabudowa i szlaki komunikacyjne) przyczyniły się do uszczelnienia terenu a co za tym idzie do obniżenia zdolności retencyjnych zlewni o 0,25 mln m3. Zmniejszenie zdolności retencyjnych zlewni przyczyniło się do wzrostu wielkości opadu efektywnego P10% o 0,4 mm i P1% o 0,8 mm, co skutkowało wzrostem przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia 10% i 1% w cieku o ponad 20%.
 
REFERENCJE (9)
1.
Banasik K. 2009. Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wyd. SGGW Warszawa.
 
2.
Bogdanowicz E., Stachý J. 1998. Maksymalne opady deszczu w Polsce, charakterystyki projektowe. Mat. Bad. IMGW 23 seria Hydrologia i Oceanologia 85.
 
3.
Ignar S. 1993. Metodyka obliczania przepływów wezbraniowych w zlewniach nieobserwowanych. Rozpr. Nauk. i Monogr., Wyd. SGGW, s. 56.
 
4.
Kaniecki A. 2001. Komentarz do mapy hydrograficznej, Arkusz N33-130-D Poznań, WODGiK Poznań.
 
5.
Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
 
6.
Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M. 2011. Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji. Rocznik Ochrona Środowiska, t. 13, cz. 1, 769–786.
 
7.
SCS (Soil Conservation Service) (1972): USDA - Soil Conservation Service. National Engineering Handbook, Sec. 4, Hydrology, Washington, D.C.
 
8.
SCS 1986. Urban hydrology for small watersheds. Tech. Report 55, US Dept of Agric., Washington, D.C.
 
9.
Sojka M., Murat-Błażejewska S., Wróżyński R. 2014. Analiza możliwości wykorzystania modeli hydrologicznych w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Inżynieria Ekologiczna, 39, 176–186.