PL EN
WYKORZYSTANIE ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO Sida Hermaphrodita DO FITOREMEDIACJI GLEBY ZANIECZYSZCZONEJ PESTYCYDAMI
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Technologii w Inżynierii i Ochronie Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
 
 
Data publikacji: 15-11-2015
 
 
Inż. Ekolog. 2015; 45:89-92
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań z doświadczenia dotyczącego oceny przydatności ślazowca pensylwańskiego Sida Hermaphrodita do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego złożonego z gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego zanieczyszczonego pestycydami. W badaniach wstępnych potwierdzono przydatność mieszaniny gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego do wykonania ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika. W doświadczeniach prowadzonych na poletkach o powierzchni 0,3 m2 wypełnionych w/w mieszaniną nasadzonoślazowiec. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny do późnej jesieni 2015 roku. Po okresie aklimatyzacji rośliny wprowadzano w stałych odstępach czasowych na poletka mieszaninę pestycydów chloroorganicznych. Jednocześnie pobierano próbki gleby oraz części naziemnych jak i podziemnych rośliny. W próbkach określano stężenie pestycydów zgodnie z obowiązującą metodyką z wykorzystaniem chromatografu gazowego GC/MS/MS 4000 sprzężonego ze spektrofotometrem mas oraz chromatografu gazowego AGILENT6890 przy zastosowaniu kolumn ECD1 oraz NPD2. Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że ślazowiec może być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych pestycydami, a przede wszystkim do przedłużenia żywotności bariery sorpcyjnej wokół mogilnika.
 
REFERENCJE (10)
1.
Antonkiewicz J., Jasiewicz C., Losak T. 2006. Using Sida Hermaphrodita Rusby for extraction of heavy metals from soil. Acta Scientiarum Polonarum, Formatio Circumiectus, 5 (1), 63–73.
 
2.
Biegańska J., Harat A., Zyzak W. 2013. Unieszkodliwianie odpadowych środków ochrony roślin pochodzących z mogilników metodą detonacyjnego spalania. Inżynieria Ekologiczna, 33, doi: 10.12912/23920629/339.
 
3.
Borkowska H., Wardzińska K. 2003.Some Effects of Sida hermaphrodita R. Cultivation on Sewage Sludge. Polish Journal of Environmental Studies, 12(1), 119–120.
 
4.
Ignatowicz K. 2008. Zastosowanie sorpcji na odpadowych materiałach naturalnych do ograniczenia migracji pestycydów z mogilników Przemysł Chemiczny.
 
5.
Ignatowicz K., Piekarski J. 2015. Application of Sokolka compost to protect pesticide graveyard area. J. Ecol. Eng., 16(1), 110–115.
 
6.
Mietkiewski R.T., Pell J. K., Clark S.J. 1997. Influence of Pesticide Use on the Natural Occurrence of Entomopathogenic Fungi in Arable Soils in the UK: Field and Laboratory Comparisons. S Biocontrol Science and Technology, 7(4), 565–576.
 
7.
Różański L. 1992. Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku. PWRiL, Warszawa.
 
8.
Styk B. 1984. Niektóre zagadnienia użytkowania, biologii i agrotechniki Sidy. Postępy Nauk Rolni-czych, 3(84), 3–8.
 
9.
Wagner E.G., Dixon D.M. 2004. Isolation of fungi from organochlorine pesticide waste. Mycopathologia, 75(1), 61–63.
 
10.
Xia H., Ma X. 2006. Phytoremediation of ethion by water hyacinth (Eichhornia crassipes) from water. Bioresource Technology, 97(8), 1050–1054.
 
Journals System - logo
Scroll to top